Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská BeláHľadať
 
 

Historia

LESY, s.r.o. Banská Belá je výrobno-obcbodná spoločnosť, ktorá bola založená 22.9.2000 pretransformáciou z príspevkovej organizácie obce Banská Belá, z Lesného obecného podniku, ktorý bol založený k 1.1.1993 .Banská Belá bola začlenená do mesta Banská Štiavnica, ktoré bolo držiteľom privilégií a z moci donácií vlastnilo lesné a poľnohospodárske pozemky nachádzajúce sa v jeho okolí a v jeho osadách . Prvé zaznamenané štatutárne právo na užívanie majetku pod ochranou kráľa bol dekrét Belu IV. z roku 1245 pre mesto Banská Štiavnica. Mesto bolo feudálnym vlastníkom a k nemu patrili osady – pertinencie, medzi ktorými bola i Banská Belá. Tieto osady a lesné majetky si v roku 1352 násilím privlastnil šašovský hradný pán Ladislav Zobonya. Neskôr na rozkaz kráľa boli vrátené osadám. V krátkom čase sa znovu dostávajú do područia šašovského panstva grófa Petra Kohlera. V roku 1453 kráľ Ladislav V. povyšuje Banskú Belú na slobodné mesto, čím sa zaradilo na siedme miesto stredovekých slobodných banských miest a zároveň sa vymaňuje z dovtedajšieho područia Banskej Štiavnice a to nielen ako mesto, ale získava aj príslušné lesné a poľné majetky a spravuje ich samostatne . Tieto lesné majetky boli zaťažené služobnosťami, čo môžeme vidieť v zápise v pozemkovej knihe ako „Bývalé rezervované mestské hory pre potreby baníctva“. Bolo to nariadenie Jozefa II. z roku 1787. Vývoj lesného hospodárenia bol úplne závislý na banskej činnosti, ktorá potrebovala drevnú hmotu pre ťažbu rudy a jej spracovanie. Táto povinnosť bola zakotvená v dekrétoch a nariadeniach a platila nielen pre kráľovské lesy, ale aj pre osady a mestá . Známe sú nariadenia kráľa Žigmunda županovi Zvolenskej stolice z rokov 1426 a 1439 a taktiež dekrét kráľa Mateja Korvína z roku 1479, ktoré môžeme považovať za prvú právnu úpravu týkajúcu sa obhospodarovania lesov . Hlavným cieľom týchto nariadení bolo zabezpečiť dostatok dreva a plynulosť dodávok pre banské účely, taktiež stanovoval hlavné úlohy trvalého obhospodarovania. Boli to tri hlavné princípy – každý rok vyznačiť súvislé rúbanisko, na ktorom vyťažiť všetky stromy a na vyrúbanej ploche nepripustiť jej poľnohospodárske využívanie a postarať sa, aby na tejto ploche mohol rásť mladý lesný porast .Naliehavosť zachrániť lesy a začať v nich hospodáriť spôsobilo vydanie inštrukcie pre banskobystrických banských lesných úradníkov komorného panstva, podľa ktorej sa malo zabezpečiť spravovanie lesov, ktoré vydal v roku 1564 kráľ Ferdinand I. O rok neskôr, v roku 1565 bol vydaný lesný poriadok kráľa Maximiliána II. medzi lesníkmi známy ako banskobystrický lesný poriadok . Maximiliánov lesný poriadok zdokonalil predchádzajúce inštrukcie, sústredil pozornosť na racionálne využívanie lesov, plánovité rúbanie a sledovanie obnovy lesných porastov po ťažbe dreva .K najrozsiahlejšej ochrane lesa prichádza za panovania Márie Terézie, ktorá v roku 1747 vydáva novú právnu normu „Articularis resolution“ pre sedem banských miest, medzi nimi aj pre Banskú Belú, ako racionálne hospodáriť v lesoch . V roku 1769 vydáva tzv. „Tereziánsky lesný poriadok“ , ktorý má 55 ustanovení a ani dnes nestratil na aktuálnosti . Upravoval rubnú dobu a ťažbovo – pestovné opatrenia . Okolo roku 1763 boli prvý krát odhadnuté zásoby dreva a určená hranica lesa pre mestá Banská Štiavnica a Banská Belá . Výrazným medzníkom je rok 1788,kedy tieto mestá boli spojené do jedného organizačného celku, ktorý trval až do päťdesiatych rokov 20. storočia. Majetkové vysporiadanie medzi mestom Banská Štiavnica a Banská Belá na jednej strane a erárom na strane druhej sa vykonalo v roku 1844 vydaním zákona o spravovaní lesov slobodných banských miest . Pre katastrálne územie obce Banská Belá prešlo úpravou pozemnoknižného hárku číslo 291 39 parciel vo výmere 1518 katastrálnych jutár . Zmluva bola schválená mestským zastupiteľstvom 29.4.1884 . V roku 1885 bol pre mesto vypracovaný „Lesný organizačný štatút“ ,podľa ktorého boli zriadené 3 hospodárske celky a to Banská Štiavnica, Banská Belá a Vyhne . Prvý lesný hospodársky plán pre mestské lesy vypracoval v roku 1890 profesor lesníckej a baníckej akadémie Gregor Bencze a lesmajster Gejza Kraus . Revízne lesné hospodárske plány pre uvedené hospodárske celky boli vypracované podľa vládneho nariadenia č.70/1930 a upravovali hospodárenie v týchto lesných celkoch po stránke pestovnej a ťažbovej tak, aby bola zaistená trvalosť výnosu lesa . Na obdobie rokov 1940-49 bol vypracovaný len revízny lesný hospodársky plán . Ten vyhotovil Ing.Bedrich Grunwald , lesmajster mesta . Decénium 1930-1939 sa považovalo pre lesné hospodárstvo ako nepriaznivé, v niektorých rokoch až katastrofálne. Z dôvodu nízkych cien dreva neboli majitelia lesov schopní vykonávať v plnej miere predpísané výchovné ťažby a investovať do lesnej cestnej siete . Ťažké sociálne pomery nepriaznivo vplývali na les, v ktorom mnohí hľadali výpomoc k udržaniu svojej existencie . V roku 1947 podľa štátneho nariadenia boli všetky mestské a obecné lesy prevzaté do držby Československých štátnych lesov. Lesy mesta Banská Štiavnica a Banská Belá boli prevzaté v novembri 1950 . Užívateľom týchto lesov sa stala Krajská správa lesov Banská Bystrica, Lesný závod Banská Štiavnica . Lesný hospodársky celok Banská Štiavnica, do ktorého neskôr všetky tieto lesy patrili, bol schválený SKNV v Banskej Bystrici v roku 1961 na návrh, ktorý bol vypracovaný ÚHÚL vo Zvolene na základe zákona č. 166/1960 Zb. o lesoch . Pre tento lesný hospodársky celok sa lesný hospodársky plán vypracoval v rokoch 1958, 1968 a 1978 . Na obdobie rokov 1988-1989 bol vyhotovený len rozpis úloh . Ďalší plán bol vypracovaný na obdobie rokov 1990-1999 .Rok 1989 priniesol zmeny nielen do spoločenského systému, ale aj do majetkových pomerov, čo malo za následok prinavrátenie majetku i obci Banská Belá , na základe zákona č.306/1992 Zb.z. o majetku obcí . K 1.1.1993 bol zakladacou listinou Obecného zastupiteľstva zo dňa 1.12.1992 zriadený Lesný obecný podnik podľa zákona č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení, ako príspevková organizácia obce Banská Belá. Prvým konateľom spoločnosti bol Ing. Ľudovít Lukáć. Terajším konateľom je Ing. Štefan Orolin. Lesný celok, Obecné lesy Banská Belá , sa rozprestiera východne od obce Banská Belá a zaberá viac ako polovicu katastrálneho územia obce . Lesy sú rozložené na horskom masíve, ktorý sa tiahne smerom od juhozápadu na severovýchod po pravom brehu dolinového vodného toku Jasenica, ktorý ústi do rieky Hron , a od ľavého brehu tohto vodného toku smerom k obci Podhorie po lokalitu Sv. Ján . Obhospodarované lesy sa nachádzajú v rozpätí 410 – 840 m n.m. Drevinové zloženie lesných porastov je 11% ihličnatých a 89 % listnatých drevín ,z toho 58 % je zastúpenie dreviny buk . Najrozšírenejší je bukový lesný vegetačný stupeň. Morfologická členitosť a geologická pestrosť je daná sopečným pôvodom celého Štiavnického pohoria, čo v závažnej miere ovplyvňuje spôsob obhospodarovania lesov - zvýšená náročnosť na približovanie dreva, výstavbu lesných ciest a zabezpečenie nových lesných porastov . Spoločnosť hospodári na výmere 1090 ha lesných porastov s plánovaným ročným objemom ťažby dreva 8500 m3.  Spoločnosť LESY, s.r.o. Banská Belá je držiteľom osvedčenia o účasti na certifikácii lesov - PEFC s platnosťou do 19.10.2014, ktoré zaručuje trvaloudržateľné obhospodarovanie lesov. Hlavným poslaním spoloćnosti je obhospodarovanie a zároveň trvalé zveľaďovanie lesného obecného majetku.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka