Zvoz komunálneho odpadu

13.06.2017  veľké vozidlo Liaz   a aj 13.06.2017 malé vozidlo Fumo- Pozor zmena - obidve autá v jeden ďeň. Žiadame občanov sprístupniť - vyložiť nádoby na KO. Zamestnanci technických služieb vykonávajúci zvoz nemôžu vstupovať do dvora pre nádoby na KO ! Vrecia vykladané k nádobám na KO vyvážené nebudú!

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO:

ZÁKAZ!!! ukladať stavebný odpad, prípadne biologicky rozložiteľný odpad ( BRO - odpad zo záhrad, piliny, trávu, šupky zo zeleniny a ovocia) do komunálneho odpadu prípadne vo vreciach k nádobám na KO

Separovaný odpad je potrebné vyložiť na miesta zberu 48 hodín pred plánovaným zberom ( nie skôr !!!) Na obecnom úrade je možné odovzdať separovaný odpad ( plasty, elektro, veľkoobjemový) už len počas úradných hodín !!! obecného úradu. Je prísny zákaz !!! ponechávať vrecia s akýmkoľvek odpadom za obecným úradom, alebo inde po obci. Porušenie zákazu bude posudzované ako znečisťovanie verejného priestranstva podľa príslušného VZN Obce Banská Belá.   

Harmonogram zvozu: KO a separovaného zberu 2017

Separovaný zber - čo sa seperuje a čo nie

 Ponukový list na zberné nádoby na KO - môžete si záväzne nahlásiť na obecnom úrade, objednáme ich naraz. Množstevný rabat a dopravné náklady. 

Zákaz spaľovať biologidky rozložiteľný odpad.

Obecný úrad upozorňuje občanov na zákaz spaľovať odpad zo záhrad. Na základe šťažností od obyvateľov obce, bude obec vykonávať kontroly a porušovateľov zákazu spaľovať BRO, bude obec riešiť v spolupráci s HaZZ v priestupkovom konaní.  Občania , ktorí mojú záujem zoštiepkovať orezané vetvy zo stromov zo záhrady v dvore majiteľa, nech sa nahlásia na obecnom úrade v úradných hodinách, alebo telefonicky.

starosta

Separovaný zber.

28.06.2017 - zber sklo, papier, plasty - Zvoz TS B. Štiavnica - Harmonogram 2017

zber textilu - 2ks kontajner na textil ( námestie, Jednota)

2017 - zber elektroodpadu - podľa harmonogramu separovaného zberu za bývalým obecným úradom Banská Belá 

BRO (odpad zo záhrad) je povinnosť kompostovať, občan, ktorý túto možnosť  nemá, nahlási odpad na OcU a obec vykoná zvoz  z obvyklých miest zberu.

Farebné kontajnery na triedený zber