Zvoz komunálneho odpadu

27.11.2018  veľké vozidlo Liaz   a aj 27.11.2018 malé vozidlo Fumo- Pozor zmena - obidve autá v jeden ďeň. Žiadame občanov sprístupniť - vyložiť nádoby na KO. Zamestnanci technických služieb vykonávajúci zvoz nemôžu vstupovať do dvora pre nádoby na KO ! Vrecia vykladané k nádobám na KO vyvážené nebudú!

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO:

ZÁKAZ!!! ukladať stavebný odpad, prípadne biologicky rozložiteľný odpad ( BRO - odpad zo záhrad, piliny, trávu, šupky zo zeleniny a ovocia) do komunálneho odpadu prípadne vo vreciach k nádobám na KO

STAVEBNÉ ODPADY nie sú súčasťou poplatku za komunálny odpad, stavebník je povinný v zmysle VZN o odpadoch odovzdať stavebný odpad na Technické služby Banská Štiavnica. Nevykladajte stavebný odpad na stojiská, zakazuje sa voziť stavebné odpady za Odlingerov kláštor - súkromný pozemok!!! 

Separovaný odpad je potrebné vyložiť na miesta zberu 48 hodín pred plánovaným zberom ( nie skôr !!!) Na obecnom úrade je možné odovzdať separovaný odpad ( plasty, elektro, veľkoobjemový) už len počas úradných hodín !!! obecného úradu. Je prísny zákaz !!! ponechávať vrecia s akýmkoľvek odpadom za obecným úradom, alebo inde po obci. Porušenie zákazu bude posudzované ako znečisťovanie verejného priestranstva podľa príslušného VZN Obce Banská Belá.   

Harmonogram zvozu:

 Harmonogram zberu KO a SZ Banská Belá 2018

Harmonogram zberu KO a SZ Banská Belá 2019

Separovaný zber - čo sa seperuje a čo nie

 Ponukový list na zberné nádoby na KO - môžete si záväzne nahlásiť na obecnom úrade, objednáme ich naraz. Množstevný rabat a dopravné náklady. 

Zákaz spaľovať biologidky rozložiteľný odpad.

Vypalovanie travy

Obecný úrad upozorňuje občanov na zákaz spaľovať odpad zo záhrad. Na základe šťažností od obyvateľov obce, bude obec vykonávať kontroly a porušovateľov zákazu spaľovať BRO, bude obec riešiť v spolupráci s HaZZ v priestupkovom konaní.  Občania , ktorí mojú záujem zoštiepkovať orezané vetvy zo stromov zo záhrady v dvore majiteľa, nech sa nahlásia na obecnom úrade v úradných hodinách, alebo telefonicky.

 

Z dôvodu blížiacich sa jesenných prác v záhradkách a čistenia záhrad a opilovania stromov, žiadame občanov rodinných domov, aby svojvoľne nevytvárali nelegálne skládky na obecných pozemkoch, hlavne pri Hasičskej zbrojnici, IBV, Domky, IBV pri kostole a podobne. Obyvatelia rodinných domov čestným prehlásením deklarovali kompostovanie na vlastnom pozemku a v prípade, že nemôžu kompostovať na vlastnom pozemku zelený odpad si sústredia na vlastnom pozemku a požiadajú obecný úrad o vývoz  - nahlásia si vývoz. V prípade svojvoľného vytvárania skládky na obecnom pozemku nebude vývoz zrealizovaný a majitelia priľahlých pozemkov si vývoz a nakládku zabezpečia sami súkromným prepravcom. V prípade, že tak neurobia, vývoz bude zabezpečený obcou na náklady priľahlých nehnuteľností a vlastníkom bude doúčtovaný v poplatku za vývoz odpadu v nasledujúcom roku.


starosta

Separovaný zber.

19.09.2018 - zber sklo, papier, plasty - Zvoz TS B. Štiavnica - Harmonogram 2018

zber textilu - sezónne po vyhlásení v MR

2018 - zber elektroodpadu - podľa harmonogramu separovaného zberu za bývalým obecným úradom Banská Belá - HARMONOGRAM 2018

BRO (odpad zo záhrad) je povinnosť kompostovať, občan, ktorý túto možnosť  nemá, nahlási odpad na OcU a obec vykoná zvoz  z obvyklých miest zberu.

Farebné kontajnery na triedený zber