MIMORIADNE UDALOSTI - CO

Každodenná súčasť nášho života - týka sa to nás všetkých

AKO SA ZACHOVAŤ

PRI    MIMORIADNYCH    UDALOSTIACH

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí.

 

 

Každý z nás by si mal osvojiť základné informácie o spôsoboch a postupoch, ktoré mu pomôžu v prípade potreby ochrániť život, zdravie alebo majetok.

Nasledujúce informácie majú usmerniť vaše konanie v prípade akútneho ohrozenia, pomôcť spo­znať možné nebezpečenstvo a poskytnúť základný návod, ako sa zachovať v čase, kedy je potrebná pomoc.

 

 

Vážení čitatelia,

dnes začíname s predstavovaním súborov informačných blokov všeobecných vedomostí z oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, ale postupne Vám ponúkneme aj niektoré úzko tematické súbory informácií.

Si v tiesni? Potrebuješ pomoc? Volaj číslo 112       (Európske číslo tiesňového volania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KTO  PATRÍ   DO   INTEGROVANÉHO

ZÁCHRANNÉHO   SYSTÉMU   (ĎALEJ LEN IZS)?

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a operátori tiesňo­vej linky 112

Základné záchranné zložky IZS:

 • Hasičský a záchranný zbor,
  • poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
  • Horská záchranná služba,
  • Banská záchranná služba.

Ostatné záchranné zložky IZS:

 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky,
 • obecné (mestské) hasičské zbory,
 • závodné hasičské útvary,
 • závodné hasičské zbory,
 • pracoviská vykonávajúce štátny dozor, 

alebo činnosti podľa osobitných pred­pisov,

 • jednotky civilnej ochrany,
 • obecná (mestská polícia),
 • Slovenský Červený kríž,
  • iné právnické osoby alebo fyzické oso­by, ktorých predmetom činnosti je po­skytovanie pomoci v tiesni.
  • kontrolné chemické laboratórium CO,

Útvary policajného zboru

ČO JE TO TIESEŇ?

TIESEŇ je stav, pri ktorom je bezprostred­ne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci  

               Čo je potrebné uviesť ak voláte na linku tiesňového volania 112?

VOLAJTE LEN V PRÍPADE, KEĎ JE OHROZENÝ: ŽIVOT, ZDRAVIE, MAJETOK ALEBO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri volaní na linku tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operá­tor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných zložiek. Po spojení sa s operátorom vám operátor bude klásť otázky.

Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:

 • Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.
  • Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlá­senej udalosti.
  • Komu sa to stalo? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnu­tých (pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).
  • Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spät­ný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho.

Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc:

 • V byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe čísla – červené aj čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu a ako nájsť dom (hlavne na sídliskách) ap.
 • Na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, od­bočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice ap.

Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie, i keď pomoc je už na ceste. Nezrušte ho­vor dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste, odkiaľ ste volali.

Pokračovanie časť 2. - Varovné signály

 Pokračovanie časť 3. - Čo robiť pri evakulácii.

 Pokračovanie časť 4. - Ukrytie

Pokračovanie časť 5. - Záchranné práce

Pokračovanie časť 6. - Jednotky civilnej ochrany

Pokračovanie časť 7. - Nebezpečné látky, dopravné nehody

Pokračovanie časť 8. - Čo robiť pri ohrození povodňami

Pokračovanie časť 9. - Čo robiť v prípade teroristického útoku

Pokračovanie časť 10. - Činnosť obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti

Pokračovanie časť 11. - Spôsoby zabezpečenia individuálnej ochrany osôb.

Pokračovanie časť 12. - Špeciálne prostriedky individuálnej ochrany

Pokračovanie časť 13. - Zemetrasenia

Pokračovanie časť 14. - Činnosť starostu obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Pokračovanie časť 15. - Jadrová elektráreň

Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR Slov. Ľupča