Oznámenie o odstávke elektrickej energie

Stredoslovenská energetika oznamuje odstávku distribúcie elektrickéj energie v obci Banská Belá z dôvodu plánovanej revízie el. zariadenia v dňoch 14.03.2018 od 8:30hod - 14.03.2018 do 14:30 podľa nasledovného rozpisu. -ROZPIS ODSTÁVKY PODĽA ČÍSLA DOMOV.

OZNÁMENIE

OBEC

BANSKÁ BELÁ

Obecný úrad č. 83, 966 15 Banská Belá

 

Oznámenie o začatí správneho konania

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatých správnych  konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

pán Michal PIFKO, bytom Dolná č. 906/33,966 01 Banská Štiavnica požiadal dňa 19.02.2018 Obec Banskú Belú určenú ako orgán ochrany prírody a krajiny na vykonanie konania a vydania súhlasu na výrub dreviny rastúcej vo veci udelenia súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 2 ks dreviny rastúcu v zastavanom území obce - 2 ks smrek s obvodom kmeňa 42cm, 45cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, rastúci v lokalite „stavebný pozemok žiadateľa “, parcela reg. C-KN č. 128/15 v k.ú. Banská Belá, druh pozemku „ostatná plocha“ na základe bránenia stromov vo výstavbe RD.

Zverejnenie:

Začiatok:    dňa 26.02.2018

Koniec:       dňa 05.03.2018

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Banská Belá č. 83, 966 15 , alebo elektronicky na adresu:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., v lehote do 12.03.2018 do 15:00 hod.

Vyvesené:26. 02. 2018

Dátum zvesenia: 12. 03. 2018

Zodpovedá: MVDr. Branislav Babirád – starosta obce

 

 

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE

titulka banska bela

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Banská Belá:

programovacie obdobie 2006 - 2015 

Nový PHSR pre roky 2015 - 2020

Nové programové obdobie PHSR 2015 - 2024

Výstraha SHMÚ

meteoPre dnešný deň platí výstraha SHMÚ:

 

 

                  

Jav: Vysoké  teploty do +36 stupňov
Stupeň: 2. stupeň
 

Trvanie javu: 1.8.2017 do 4.8.2017 
Výstraha:
V okrese Banská Štiavnica
                                                                                                  Odbor CO

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Banská Belá

Č: 566/2013                                            V Banskej Belej 30.9.2013

 

Verejný oznam

Obec Banská Belá ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce oznamuje verejnosti v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len  stavebný zákon)  a vyhl. č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii nové  prerokovanie „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Banská Belá“. Návrh dokumentácie je vystavený na verejné nahliadnutie v termíne

 

od  01.10.2013 do 30.10.2013

na Obecnom úrade v Banskej Belej a na webovej stránke www.banskabela.sk

 

           Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Banská Belá“ v termíne do 30 dní odo dňa oznámenia.

 

                      MVDr.Branislav Babirád

 

                                starosta

 

 Oznámené na verejnej tabuli

Vyvesené: 1.10.2013

Zvesené:

1.Oznámenie o strategickom dokumente

 

na Obecnom úrade v Banskej Belej alebo tu na webovej stránke kliknutím na nižšie odkazy je možné nahliadnuť " Zmeny a doplnky ÚP Banská Belá"

1.Širšie vzťahy 50000

2.Komplex 10000

3.Komplex + doprava

4.Siete 5000

5.PP 10000

6.SZC 10000

7.Sprievodná správa      

 

 

 

                                                       

MIMORIADNE UDALOSTI - CO

Každodenná súčasť nášho života - týka sa to nás všetkých

AKO SA ZACHOVAŤ

PRI    MIMORIADNYCH    UDALOSTIACH

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí.

 

Čítať ďalej: MIMORIADNE UDALOSTI - CO