USTANOVUJÚCE OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

Obec Banská Belá zastúpená starostom MVDr. Branislavom Babirádom

 

                                                                             

 

 

 

                                     P O Z V Á N K A

 

 

 

     V zmysle §-u 13, ods. 4, písm. a/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

           z v o l á v a m

 

 

 

ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Banskej Belej na deň

 

 

 

6 december 2018 /štvrtok o 19.00 hod./

 

__________________________________________________

 

 

 

do sály kultúrneho domu  v Banskej Belej s týmto programom: 

 

  1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice : p. Štefan HRUBČO, p. Ing. Marek MLYNÁRIK,

  2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva .

  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.

  4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.

  5. Vystúpenie starostu.

  6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, návrhy na doplnenie programu

  7. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov

  8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov.

  9. Zriadenie komisie podľa čl. 7. ods.5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.

  10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení

  11. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1. Zákona 36/2005 Z.z. o rodine.

  12. Určenie platu starostu obce.

  13. Záver.

 

 

 

V Banskej Belej 28.11.2018  

 

                                                                              MVDr. Babirád Branislav v.r.

 

                                                                                           starosta obce                                                                                                                                                                                                                   

 

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE

titulka banska bela

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Banská Belá:

programovacie obdobie 2006 - 2015 

Nový PHSR pre roky 2015 - 2020

Nové programové obdobie PHSR 2015 - 2024

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB BANSKÁ BELÁ -   Komunitný plán B Belá.

Výstraha SHMÚ

meteoPre dnešný deň platí výstraha SHMÚ:

 

 

                  

Jav: Vysoké  teploty do +36 stupňov
Stupeň: 2. stupeň
 

Trvanie javu: 1.8.2017 do 4.8.2017 
Výstraha:
V okrese Banská Štiavnica
                                                                                                  Odbor CO

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO - RIADNE

 

Obec Banská Belá zastúpená starostom MVDr. Branislavom Babirádom

 

                                                                             

 

 

 

                                     P O Z V Á N K A

 

 

 

     V zmysle §-u 13, ods. 4, písm. a/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

           z v o l á v a m

 

 

 

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Banskej Belej na deň

 

 

 

6 december 2018 /štvrtok o 18.00 hod./

 

 

 

___________________________________________________

 

 

 

do sály kultúrneho domu  v Banskej Belej s týmto programom: 

 

  1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice : p. Slavomír BLAHÚT, p. Ing. Jozef DOBÁK

  2. Schválenie programu jednania, návrhy na doplnenie programu

  3. Kontrola plnenia uznesenia 10/2018.

  4. Správa o hospodárení obce 11/2018- informácia.

  5. Návrh rozpočtu Obce Banská Belá a ZŠ s MŠ Banská Belá pre rok 2019 – schválenie. IV. Úprava rozpočtu Obce Banská Belá na rok 2018 a III. Úprava rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2018   - schválenie.

  6. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Banská Belá 11/2018 – informácia

  7. Aktivačné práce vykonané 11/2018 – informácia.

  8. Kultúrne akcie – 4/4 rok 2018

  9. Žiadosti podané na obecný úrad do 6.12.2018 - prejednanie

  10. Interpelácie

  11. Záver

 

 

 

V Banskej Belej 28.11.2018  

 

                                                                             MVDr. Babirád Branislav v.r.

 

                                                                                           starosta obce                                                                                                                                                                                                                 

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Banská Belá

Č: 566/2013                                            V Banskej Belej 30.9.2013

 

Verejný oznam

Obec Banská Belá ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce oznamuje verejnosti v súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len  stavebný zákon)  a vyhl. č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii nové  prerokovanie „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Banská Belá“. Návrh dokumentácie je vystavený na verejné nahliadnutie v termíne

 

od  01.10.2013 do 30.10.2013

na Obecnom úrade v Banskej Belej a na webovej stránke www.banskabela.sk

 

           Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Banská Belá“ v termíne do 30 dní odo dňa oznámenia.

 

                      MVDr.Branislav Babirád

 

                                starosta

 

 Oznámené na verejnej tabuli

Vyvesené: 1.10.2013

Zvesené:

1.Oznámenie o strategickom dokumente

 

na Obecnom úrade v Banskej Belej alebo tu na webovej stránke kliknutím na nižšie odkazy je možné nahliadnuť " Zmeny a doplnky ÚP Banská Belá"

1.Širšie vzťahy 50000

2.Komplex 10000

3.Komplex + doprava

4.Siete 5000

5.PP 10000

6.SZC 10000

7.Sprievodná správa      

 

 

 

                                                       

MIMORIADNE UDALOSTI - CO

Každodenná súčasť nášho života - týka sa to nás všetkých

AKO SA ZACHOVAŤ

PRI    MIMORIADNYCH    UDALOSTIACH

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí.

 

Čítať ďalej: MIMORIADNE UDALOSTI - CO