VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

Rozhodnutie predsedu NR SR z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta SR

Informácie pre voliča

 

Informácia pre občana SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR

Podľa § 107 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, občana Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti, dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predložení slovenského cestovného dokladu a čestného vyhlásenia o trvalom pobyte v cudzine.

Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine

 

Kandidáti na prezidenta - zoznam kandidátov

Emailová adresa obce Banská Belá na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 16. marca 2019: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Emailová adresa obce Banská Belá na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 16. marca 2019: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

 

OZNÁMENIE O UROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

2018 Vytriedenie KO

 

Ohlásenie o vzniku odpada a nakladaní s ním v Obci Banská Belá k dátumu 31.12.2018 - Ohlásenie 2018 tlačivo

Výpočet miery triedenia 2018 Obec Banská Belá -                                                                                                                                                                                                        

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO - RIADNE

Obec Banská Belá zastúpená starostom MVDr. Branislavom Babirádom

                                     P O Z V Á N K A

     V zmysle §-u 13, ods. 4, písm. a/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

           z v o l á v a m

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Banskej Belej na deň

14 marec 2019 /štvrtok o 18.00 hod./

___________________________________________________

 

do zasadačky obec. úradu  v Banskej Belej s týmto programom: 

 1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice : p. MUDr. Ivan VOJTÁŠ, p. Slavomír BLAHÚT
 2. Schválenie programu jednania, návrhy na doplnenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesenia 2/2019.
 4. Správa o hospodárení obce 2/2019- informácia.
 5. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Banská Belá 2/2019 – informácia
 6. Aktivačné práce vykonané 2/2019 – informácia.
 7. Kultúrne akcie – 1/4 rok 2019
 8. Žiadosti podané na obecný úrad do 14.3.2019 - prejednanie
 9. Interpelácie
 10. Záver

V Banskej Belej 4.3.2019  

                                                                              MVDr. Babirád Branislav v.r.

                                                                                           starosta obce                                                                                                                                                                                                                   

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE

titulka banska bela

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Banská Belá:

programovacie obdobie 2006 - 2015 

Nový PHSR pre roky 2015 - 2020

Nové programové obdobie PHSR 2015 - 2024

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB BANSKÁ BELÁ -   Komunitný plán B Belá.

Výstraha SHMÚ

meteoPre dnešný deň platí výstraha SHMÚ:

 

 

                  

Jav: Vysoké  teploty do +36 stupňov
Stupeň: 2. stupeň
 

Trvanie javu: 1.8.2017 do 4.8.2017 
Výstraha:
V okrese Banská Štiavnica
                                                                                                  Odbor CO

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO - RIADNE

 

Obec Banská Belá zastúpená starostom MVDr. Branislavom Babirádom

 

                                                                             

 

 

 

                                     P O Z V Á N K A

 

 

 

     V zmysle §-u 13, ods. 4, písm. a/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

           z v o l á v a m

 

 

 

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Banskej Belej na deň

 

 

 

6 december 2018 /štvrtok o 18.00 hod./

 

 

 

___________________________________________________

 

 

 

do sály kultúrneho domu  v Banskej Belej s týmto programom: 

 

  1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice : p. Slavomír BLAHÚT, p. Ing. Jozef DOBÁK

  2. Schválenie programu jednania, návrhy na doplnenie programu

  3. Kontrola plnenia uznesenia 10/2018.

  4. Správa o hospodárení obce 11/2018- informácia.

  5. Návrh rozpočtu Obce Banská Belá a ZŠ s MŠ Banská Belá pre rok 2019 – schválenie. IV. Úprava rozpočtu Obce Banská Belá na rok 2018 a III. Úprava rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2018   - schválenie.

  6. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Banská Belá 11/2018 – informácia

  7. Aktivačné práce vykonané 11/2018 – informácia.

  8. Kultúrne akcie – 4/4 rok 2018

  9. Žiadosti podané na obecný úrad do 6.12.2018 - prejednanie

  10. Interpelácie

  11. Záver

 

 

 

V Banskej Belej 28.11.2018  

 

                                                                             MVDr. Babirád Branislav v.r.

 

                                                                                           starosta obce