Vypaľovanie trávy

Vážení spoluobčania!

     Vypaľovanie trávnatých porastov a pálenie odpadu z lístia, trávy a konárov zo záhrad je nezákonné!!!!!!vypal

Pripomínam, že jarné obdobie je spájané so zvýšeným výskytom požiarov spôsobených najmä vypaľovaním suchej trávy, biologaického odpadu zo záhrad a iných trávnatých porastov.

     V mene Obecného úradu a Komisie pre ochranu životného prostredia apelujem na občanov a celú verejnosť, aby sa vyhli vypaľovaniu, ktoré ohrozuje ľudské životy, zabíja živočíchy a spôsobuje obrovské hospodárske škody.

Zákon 314/2001Z.z. o ochrane pred požiarmi hovorí jasnou rečou: "Vypaľovanie trávy je prísne zakázané!" Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiari nad Hronom upozorňuje , že v čese zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bude vykonávať aj cez dni pracovného voľna a pracovného pokoja hliadkovú činnosť. V prípade zistenia páchateľov vypaľovania sa bude voči porušovateľom zákona postupovať nekompromisne a vyvodzovať postih v zmysle § 59 resp. 61 zákona č. 314/2001Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov - bloková pokuta na mieste do výšky 100,-€.

    Komisii pre ochranu životného prostredia prajem, aby sme na priestupkovom konaní nemuseli riešiť ani jeden priestupok.

predseda komisie

Činnosť komisie

     Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 27.decembra 2010 zriadilo Komisiu ochrany verejného poriadku a životného prostredia.

     Medzi ťažiskové oblasti činnosti komisie patrí sledovať stav verejného poriadku a občianskeho spolunažívania, kvalitu životného prostredia, navrhovať riešenia pre jeho zlepšenie.

     Komisia prijíma odporúčacie stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

 Predseda Komisie:  Mgr. Ivana CIMOVÁ.

Členovia Komisie:  Dušan SEDLÁK

                                   Pavol MECHO

                                  

      Na základe podaných sťažností na Obecnom úrade v Banskej Belej, riešila komisia dňa 2.februára 2012 -  4 priestupky. Na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 23.februára 2012 boli šetrené 2 priestupky na podnet občanov obce.

     Vo všetkých prípadoch sa jednalo o porušenie VZN č.2/2011 o podmienkach držania psov na území obce. Prejednané priestupky boli riešené napomenutím. Pri ich opakovanom porušení komisia pristúpi k radikálnejším sankciám a to finančnou pokutou do výšky 65 Eur.

      Z pozície predsedu komisie chcem poďakovať členom komisie za ich aktívnu účasť na zasadnutiach a ďakujem za podnetné a prínosné stanoviská pri riešení problémov.

predseda komisie

Voľný pohyb psov

OBEC

BANSKÁ BELÁ

zastúpená starostom MVDr. Branislavom Babirádom

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.    Obecný úrad, Banská Belá 298, 966 15    t.č. 045/69 33221

Čítať ďalej: Voľný pohyb psov