Všeobecné záväzné nariadenia obce (VZN)

NÁVRH V r. 2019 

Dodatok č. 1 k VZN 3 2017 požiarny poriadok v obci - Dodatok č.1 k VZN 3 2017

PLATNÉ V r. 2017

DODATOK č. 1 k VZN 2 2015 o miestnom poplatku za KO a DSO

 VZN 2 2017  o elektronickej komunikácii

 VZN 3 2017 požiarny poriadok v obci

VZN 1 2017 o sociálnych službách

 

PLATNÉ V R. 2016:

DODATOK č. 1 k VZN 4 2016 o podmienkach prideľovania bytov   

VZN 5 2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

VZN 6 2016 o určení výšky dotácie na dieťa MŠ,ŠJ,ŠKD 

VZN 4 2016 o podmienkach prideľovania bytov  

VZN 3 2016 o určení výšky príspevku na dieťa MŠ,ŠJ,ŠKD

VZN 1 2016 o určení výšky dotácie na dieťa MŠ, ŠJ, ŠKD

VZN 2 2016 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 

PLATNÉ V R. 2015:

VZN 1 2015 o nakladaní s komunálnym a drobným st. odpadom

VZN 2 2015 poplatky za komunálny odpad a drobný st. odpad

 

 

PLATNÉ V 2014:

 VZN 1 2014 o záväzných častiach Smerného územného plánu obce Banská Belá -zmeny a doplnky č.1 - zrušené uznesením 7/ 2015 protestom prokuratúry na podnet Dr.Škodovej 

VZN 2 2014 o dani z nehnuteľnosti

 

PLATNÉ V 2013: 

 VZN 1 2013 nakladanie s komunálnym odpadom Banská Belá

 VZN 2 2013 poplatky za komunálny odpad a drobný st.odpad

 VZN 3 2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou

PLATNÉ:

 1. VZN 4 2012 o podmienkach prideľovania bytov

 1.  VZN 1 2012 o dani z nehnuteľnosti
 2.  VZN 2 2012 poplatky za KO a drobný stavebný odpad
 3. Dodatok č. 1  VZN 2 2008 o výške príspevku za MŠ,ŠJ a ŠKD
 4. Dodatok č. 1  VZN 12009 o poskytnutí opatrovateľskej služby
 5.  VZN 4 2011 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
 6.  VZN 3 2011 o sociálnej pomoci
 7. VZN 2 2011 držanie psov
 8. VZN 1 2011 malé zdroje znečisťovania ovzdušia
 9.  VZN 1 2010 čistota obce
 10. VZN 2 2010 referendum
 11. VZN 3 2010 prideľovanie bytov
 12.  VZN 4 2010 dotácie na žiaka
 13. VZN 2 2010 volebné plagáty
 14. VZN 5 2008 o miestnych daniach
 15. VZN 1 2008 zásady hospodárenia
 16.  VZN 1 2007 poskytovanie dotácii
 17. VZN 2 2008 o výške príspevku za MŠ,ŠJ a ŠKD
 18. Ostatné platné VZN sa pripravujú do elektronickej podoby.

 

Smernica:

1/2017 Smernica verejného obstarávania VO Obce Banská Belá - SMERNICA VO B BELA

2/207 Smernica proti konfliktu záujmov vo VO Obce Banská Belá- SMERNICA KONFLIKT ZÁUJMOV PRI VO

1/2012 postup pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou pre Obec Banská Belá- smernica 

Interná smernica o prímaní a vybavovaní podnetov na protispoločenskú činnosť v obci B.Belá - smernica 

Interná smernica o finančnej kontrole a audite obci Banská Belá - smernica

Uznesenie obecného zastupiteľstva

ROK 2011:

Uznesenie z ustanovujúceho zastupiteľstva konaného 27.12.2010 - uznesenie č 1-4-27/12/2010 

Uznesenie z riadneho zastupiteľstva konaného 13.1.2011 - uznesenie č. 1/2011

Uznesenie z riadneho zastupiteľstva konaného 10.2.2011 - uznesenie č. 2/2011

Uznesenie z riadneho zastupiteľstva konaného 10.3.2011- uznesenie č. 3/2011

Uznesenie z riadneho zastupiteľstva konaného 14.4.2011- uznesenie č. 4/2011

Uznesenie z riadneho zastupiteľstva konaného 12.5.2011- uznesenie č. 5/2011

Uznesenie z riadneho zastupiteľstva konaného 09.6.2011- uznesenie č.6/2011

Uznesenie z riadneho zastupiteľstva konaného 14.7.2011- uznesenie č.7/2011

Uznesenie z riadneho zastupiteľstva konaného  8.9.2011 - uznesenie č.8/2011

Uznesenie z riadneho zastupiteľstva konaného 13.10.2011 - uznesenie č. 9/2011

Uznesenie z riadneho zastupiteľstva konaného 10.11.2011 - uznesenie č.10/2011

Uznesenie z riadneho zastupiteľstva konaného  8.12.2011- uznesenie č. 11/2011

Čítať ďalej: Uznesenie obecného zastupiteľstva